ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 

Fastigheter

Värmeväxlare

Kondensorer

Kylaggregat

Kylmedelskylare/Kylmedelstorn

Roterande växlare

Korsväxlare

 • Splittunit

 • Tryckfall

 • Värmeväxlare

 • Kondensor

 • Kylmedelkylare

 • Förångare

 • Kyltorn

 • Kylbatteri

 • Roterandevärmeväxlare

 • Ventilationsrengöring

 • Energioptimering

 • Luftbehandlingsaggregat

 • Värmebatteri

 • Kylaggregat

1/6